Algemene voorwaarden

 • De internetdiensten en websites van Strike BV (hierna aangeduid als ‘Marktaanbod’ of “wij’ of ‘ons’) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Gebruikers van onze internetdiensten en websites worden geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.
 • Alle rechten op de inhoud van de websites van Marktaanbod berusten bij ons, voorzover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld voor publicatie op onze sites.
 • Wij houden ons het recht voor door gebruikers te plaatsen teksten, afbeeldingen en video’s naar eigen inzicht aan te passen en/ of te verwijderen.
 • Gebruiker mag de inhoud van de websites van Marktaanbod slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.
 • Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit websites van Marktaanbod op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.
 • De verwerking van de gegevens op onze website is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Marktaanbod noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de brancheportals is opgeslagen en zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via websites van Marktaanbod aangeboden informatie.
 • Voor de inhoud van materialen die door derden op de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor onze klanten dienen altijd door hen zelf op juistheid te worden geverifieerd.
 • Marktaanbod is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de websites door gebruikers.
 • Gebruikers van onze websites zijn verplicht in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen, alle toepasselijke gedragscodes na te leven en de eventueel door ons te verstrekken instructies na te komen.
 • Het volgende is niet toegestaan:
  • het gebruik maken van onze sites op een wijze die schadelijk is voor ons, onze klanten, voor andere gebruikers van de websites en voor derden;
  • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het emailadres via onze websites heeft verkregen;
  • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de onze websites;
  • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
  • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete of grafische beschrijvingen bevatten van seksuele handelingen, of die inbreuk maken op de privacy van anderen; en het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms) rechten van derden en vragen hetzelfde van de gebruikers van onze websites. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons dit direct bij ons te melden.

Strike BV
– Uitgever van Marktaanbod